โล่เกียรติคุณสนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียน ครั้งที่ 12

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ

แก่ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 12

โดยการจัดของสมาคมเมโลเดียน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

 

ในการนี้ ผู้แทนนักเรียนบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูลทั้งสาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

นำการแสดงชุด "แผ่นดินของเรา" เข้าร่วมแสดง และได้รับเกียรติแสดงเป็นชุดแรกในพิธีเปิด