โล่เกียรติคุณงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 11

พระเจ้าวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาประทานโล่เกียรติคุณ

แก่ บ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร

ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 11

โดยการจัดของสมาคมเมโลเดียน ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมดุริยางค์ทหารบก กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

โดย มรว.สมลาภ กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์

 

ในการนี้ ผู้แทนนักเรียนบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล ประกอบด้วย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน

ทั้งสาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร นำการแสดงชุด "ในหลวงของแผ่นดิน" เข้าร่วมแสดง

และได้รับเกียรติแสดงเป็นชุดแรกในพิธีเปิดภาคเช้า