ชีวิตวิถีใหม่ New Normal

ตรวจคัดกรอง  สวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่าง  ล้างมือ  ฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์และสถานที่